KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

INVISIBLE HAIR PERUK VE SAÇ TASARIM SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sevgili Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz;

INVISIBLE HAIR PERUK VE SAÇ TASARIM SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’ da tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLAMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE YASAL DAYANAĞI

Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVKK’ nın amacına uygun olarak Şirketimizin kanunlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılabilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, “invisiblehairturkey.com” internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, talep ve şikayetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikayet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ile diğer kanunlar ile kurulmuş olan üçüncü kişi hizmet platformlarına yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kaydedilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile açık rızanıza istinaden meşru menfaatimiz kapsamında tarafımızca işlenebilecektir.

Yasal yükümlülüğümüz gereği işleme amacının ortadan kalkması ile INVISIBLE HAİR Veri İmha Politikası gereğince kişisel verilerinizi imha ediyoruz.

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse;

yukarıda belirtilen ve KVKK’ nın 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda, internet sitemizdeki ilgi alanlardaki izin kutucuklarını işaretleyerek kaydol/gönder tuşuna basmak suretiyle izin işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Aynı şekilde kimlik ve iletişim bilgileriniz kullanılarak sizlere elektronik ticari ileti gönderilebilmesi amacıyla da izniniz talep edilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizin sunulması için hizmet aldığımız, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’ nın 13. maddesi uyarınca INVISIBLE HAIR ‘ a her zaman başvurabilirsiniz. Bu kapsamda ilgili kişi olarak sizler;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVKK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize başvuru formunu doldurup imzalayarak, şahsen, noter vasıtasıyla veya ilgili kişi tarafından “INVISIBLE HAIR” a daha önce bildirilen ve INVISIBLE HAIR sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini ya da sistemimizde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Talebinizi tarafımıza iletmeniz durumunda INVISIBLE HAIR, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, INVISIBLE HAIR tarafından Kişisel Verileri Koruma       Kurulu’ nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

INVISIBLE HAIR PERUK VE SAÇ TASARIM SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ (Veri Sorumlusu)

Adres            : Suadiye Mah., Bağdat Cad., No: 386 Zümrüt Apt. Kat: 3 Daire: 5

                        Suadiye-Kadıköy/İSTANBUL

Web Adresi : www.invisiblehairturkey.com

Telefon        : +90 216 489 2 555 – +90 533 359 65 64

Bilgi için Bize yazabilirsiniz